GRVV0948 : Takahiro Yoshihira & Takeru Togo - High Location